Holmøy Maritime logo

Våre etiske retningslinjer

Holmøy konsernet har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer, som er felles for alle i konsernet. Konsernet har som mål å være en seriøs og ansvarlig aktør, i næringen og lokalsamfunnet. Alle ansatte i konsernet plikter å forholde seg til gjeldende lover og regler, og gjøre seg kjent med konsernets etiske retningslinjer.

 

Etiske retningslinjer

Holmøy konsernet med tilhørende selskaper, skal til enhver tid følge lover og regler pålagt av det offentlige. I tillegg skal regler og retningslinjer og styrende dokumenter som kommer fra øvrige parter, som sertifiseringer eller kunder, følges.

Vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø, med gjensidig respekt mellom ansatte. Det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av religion, hudfarge, seksuell legning, kjønn eller alder. Konsernet skal jobbe systematisk med HMS, og legge til rette for at arbeidsoperasjoner kan utføres så trygt som mulig. Ungdom under 18 år skal ikke utføre arbeid som kan sette helse og sikkerhet i fare. Alle ansatte har rett til å være organisert. Lønn skal være regulert etter offentlige regler og avtaler mellom partene i næringslivet.

Dette innebærer at Holmøy konsernet følger ILO konvensjonene 111 om diskriminering, 138 og 182 om minstealder for ansettelse og barnearbeid, 29 og 105 om tvangsarbeid, 87 om rett til fagforeningsfrihet, 98 om rett til organisering og felles forhandlinger og 100 om lik lønn uavhengig av kjønn.

Konsernet skal holde avtaler inngått med leverandører og kunder, og ha respekt for konkurranselovgivning. Det er nulltoleranse for korrupsjon. Vi skal ta hensyn til ytre miljø, og jobbe for å begrense negativ påvirkning av våre omgivelser.